Polityka prywatności

Logic 360 Ltd jest częścią Assured Group of Companies. Poniższe sformułowania zostały zaczerpnięte z pakietu zasad Assured Group of Companies dotyczących ochrony danych osobowych i zmienione tak, aby były zgodne z wszystkimi przepisami ustawowymi dla Logic 360 Ltd, jako firmy rekrutacyjnej.

Firma jest firmą rekrutacyjną, która świadczy usługi poszukiwania pracy dla swoich klientów i osób poszukujących pracy. Firma musi przetwarzać dane osobowe (w tym wrażliwe dane osobowe), aby móc świadczyć te usługi - robiąc to, Firma działa jako administrator danych.

Niniejsza informacja wyjaśni, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, ich wykorzystanie, przechowywanie, przekazywanie i bezpieczeństwo. Wyjaśnimy również, jakie prawa przysługują Państwu w związku z tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. Ważne jest, abyś przeczytał to powiadomienie, wraz z innymi powiadomieniami o prywatności, które możemy dostarczyć w trakcie Twojego zatrudnienia, abyś był świadomy, jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Niniejsza informacja nie stanowi części żadnej umowy o pracę ani innej umowy o świadczenie usług. Możemy aktualizować niniejszą informację w dowolnym momencie.

Mogą Państwo przekazać swoje dane osobowe Spółce bezpośrednio, np. w formularzu zgłoszeniowym lub rejestracyjnym lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, lub też możemy je zebrać z innego źródła, np. z serwisu ogłoszeniowego. Firma musi mieć podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu zapewnienia Państwu usług związanych z poszukiwaniem pracy i/lub informacji dotyczących odpowiednich dla Państwa ról, będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami poniższego oświadczenia.

 1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych
  1. Cel przetwarzania i podstawa prawna

Firma będzie gromadzić Państwa dane osobowe (które mogą zawierać wrażliwe dane osobowe) i będzie je przetwarzać w celu świadczenia usług związanych z poszukiwaniem pracy. Obejmuje to na przykład kontaktowanie się z Państwem w sprawie możliwości zatrudnienia, ocenę Państwa przydatności do tych możliwości, aktualizację naszych baz danych, przedstawianie Państwu możliwości zatrudnienia, organizowanie płatności dla Państwa oraz rozwijanie i zarządzanie naszymi usługami i relacjami z Państwem i naszymi klientami.

Jeśli wyraziłeś zgodę, możemy również wysyłać Ci informacje marketingowe i wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej / tekstu. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych informacji w dowolnym momencie, klikając "unsubscribe", gdy otrzymasz od nas te wiadomości.

W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do wykorzystania Państwa danych w celu prowadzenia dochodzeń, zgłaszania i wykrywania przestępstw, a także do przestrzegania przepisów prawa, które nas obowiązują. Możemy być również zobowiązani do wykorzystania Państwa danych w celu spełnienia wszelkich wymogów dotyczących referencji, zgodnie z ustaleniami z Państwem, naszymi klientami i nami samymi. Możemy również wykorzystywać Państwa dane w trakcie wewnętrznych audytów, aby wykazać naszą zgodność z określonymi standardami branżowymi.

Podstawy prawne, na których opieramy się, aby zaoferować Ci te usługi, to:

 • Twoja zgoda
 • Gdy mamy uzasadniony interes
 • Aby spełnić obowiązek prawny, który na nas ciąży
 • Aby wypełnić zobowiązania umowne, które mamy wobec Ciebie
 1. Uzasadniony interes

Jest to sytuacja, w której Firma ma uzasadniony powód, aby przetwarzać Twoje dane, pod warunkiem, że jest to uzasadnione i nie jest sprzeczne z tym, czego mógłbyś racjonalnie oczekiwać od nas. W przypadku, gdy Spółka oparła się na uzasadnionym interesie, aby przetwarzać Państwa dane osobowe, nasze uzasadnione interesy są/będą następujące:

 • Zarządzanie naszą bazą danych i aktualizowanie rejestrów osób poszukujących pracy;
 • Kontaktowanie się z Państwem w celu uzyskania zgody, gdy jest ona potrzebna;
 • Świadczenie usług związanych z poszukiwaniem pracy dla Ciebie, w tym wysyłanie Twoich informacji do naszych klientów, w przypadku gdy wykazałeś zainteresowanie wykonywaniem tego konkretnego rodzaju pracy, ale nie wyraziłeś wyraźnej zgody na przekazanie nam swojego cv;
 • Kontaktowanie się z Państwem z informacjami o podobnych produktach lub usługach, z których Państwo ostatnio korzystaliście; oraz
 • Przekazywanie informacji o osobach poszukujących pracy firmom windykacyjnym.
 1. Odbiorca/odbiorcy danych

Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe i/lub wrażliwe dane osobowe u następujących odbiorców:

Jeżeli przetwarzałeś dane osoby fizycznej u strony trzeciej, będziesz zobowiązany poinformować osobę fizyczną, kim są tacy odbiorcy lub kategorie odbiorców tych danych.

Mogą one obejmować na przykład:

 • Klienci, którym przedstawiamy lub dostarczamy osoby;
 • Byłych lub potencjalnych nowych pracodawców Kandydatów, od których uzyskujemy lub dostarczamy referencje;
 • Konfederacja Pracy i Rekrutacji;
 • Wszelkie inne strony trzecie, które przeprowadzają audyty w celu zapewnienia, że prowadzimy naszą działalność prawidłowo;
 • Wszelkie firmy parasolowe, którym przekazujemy dane kandydatów;
 • Inne agencje rekrutacyjne w łańcuchu dostaw (np. sprzedawcy główni/neutralni i dostawcy drugiego szczebla);
 • Nasi ubezpieczyciele;
 • Nasi radcy prawni;
 • Sieci społecznościowe;
 • Nasi dostawcy usług IT i CRM;
 • Wszelkie publiczne źródła informacji i organizacje zewnętrzne, z których możemy korzystać w celu przeprowadzenia kontroli przydatności osób poszukujących pracy, np. Companies House, Disclosure and Barring Service (DBS), DVLA, biura informacji kredytowej;
 • Rząd, organy ścigania i inne organy regulacyjne, np. policja, Home Office, HMRC, Inspektorat Standardów Agencji Zatrudnienia (EASI), Local Authority Designated Officers (LADOs), GLAA;
 • Każda ze spółek naszej grupy; oraz
 • Wszelkie inne organizacje, do których zwrócisz się o udostępnienie swoich danych.
 1. Wymóg ustawowy/umowny

Twoje dane osobowe są wymagane przez prawo i/lub wymóg umowny (np. nasz klient może wymagać tych danych osobowych), i/lub wymóg niezbędny do zawarcia umowy. Firmy rekrutacyjne muszą gromadzić pewne dane osobowe, aby spełnić ustawowe zobowiązania, takie jak Conduct of Employment Agencies and Employment Businesses Regulations 2003 - na przykład musimy sprawdzić tożsamość, prawo do pracy, przydatność do roli, kwalifikacje i doświadczenie itp.

Jesteś zobowiązany do podania danych osobowych. Jeśli nie podasz pewnych informacji, gdy są one wymagane, możemy nie być w stanie wprowadzić lub dostarczyć poszukującego pracy do klienta i spełnić innych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub możemy nie być w stanie wypełnić naszych zobowiązań prawnych.

 1. Informacje, które należy podać, gdy dane zostały zebrane pośrednio, a nie od osoby, której dane dotyczą

Kategorie danych

Jeśli Twoje dane zostały pozyskane pośrednio, np. za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego, Spółka zgromadzi o Tobie następujące dane osobowe:

Dane osobowe:

 1. Nazwa/dane kontaktowe
 2. Data urodzenia
 3. CV (tj. doświadczenie, szkolenia i kwalifikacje)

Wrażliwe dane osobowe:

 1. Niepełnosprawność/warunki zdrowotne
 2. Wyroki karne

Źródła danych osobowych: Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe/wrażliwe dane osobowe:

 1. Z biur pośrednictwa pracy, LinkedIn
 2. Pliki cookie wymienione w sekcji 7

Informacja ta pochodzi z publicznie dostępnego źródła.

 1. Przelewy zagraniczne

Logic 360 Ltd może potrzebować przekazać dane osobowe do kraju lub organizacji spoza EOG w celu świadczenia usług związanych z wyszukiwaniem pracy lub referencjami. Podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych informacji. EOG obejmuje państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

 1. Przechowywanie danych

Firma będzie przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je gromadzimy. Różne przepisy prawa mogą również wymagać od nas przechowywania różnych danych przez różne okresy czasu.

Przepisy dotyczące postępowania agencji zatrudnienia i firm zatrudniających z 2003 r. wymagają od nas przechowywania dokumentacji osób poszukujących pracy przez co najmniej rok od (a) daty jej utworzenia lub (b) od daty, w której po raz ostatni świadczyliśmy usługi w zakresie poszukiwania pracy.

Musimy również przechowywać dokumentację dotyczącą listy płac, wynagrodzenia za urlop, wynagrodzenia za czas choroby oraz dokumentację dotyczącą automatycznej rejestracji emerytalnej tak długo, jak jest to prawnie wymagane przez HMRC i związane z tym przepisy dotyczące minimalnej płacy krajowej, ubezpieczeń społecznych i podatków.

W przypadku, gdy Spółka uzyskała Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych i wrażliwych danych osobowych, będziemy to robić zgodnie z naszą polityką retencji. Po upływie tego okresu Spółka zwróci się do Państwa o dalszą zgodę. W przypadku braku zgody Spółka zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych i wrażliwych danych osobowych.

 1. Twoje prawa

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

 • Prawo do uzyskania informacji o danych osobowych, które Spółka przetwarza na Państwa temat;
 • Prawo dostępu do danych osobowych, które Spółka przetwarza na Państwa temat;
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych w określonych okolicznościach;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia danych w określonych okolicznościach;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które było oparte na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionym;
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu; oraz
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych osobowych oraz wrażliwych danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie poprzez wypełnienie formularza Wycofania Zgody i odesłanie go do Dyrektora Zarządzającego.

Mogą zaistnieć okoliczności, w których Spółka nadal będzie musiała przetwarzać Twoje dane z przyczyn prawnych lub urzędowych. Poinformujemy Państwa, jeśli tak się stanie. W takim przypadku ograniczymy dane tylko do tego, co jest niezbędne do spełnienia tych konkretnych powodów.

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek Twoje dane, które Spółka przetwarza, są nieprawidłowe lub niekompletne, skontaktuj się z nami, korzystając z powyższych danych, a my podejmiemy rozsądne kroki, aby sprawdzić ich dokładność i poprawić je w razie potrzeby.

 

Możesz również skontaktować się z nami, korzystając z powyższych danych, jeśli chcesz, abyśmy ograniczyli rodzaj lub ilość danych, które dla Ciebie przetwarzamy, uzyskali dostęp do Twoich danych osobowych lub skorzystali z któregokolwiek z innych praw wymienionych powyżej.

 1. Ważne informacje o niniejszej informacji o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej informacji o prywatności w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu aktualizacji przekażemy Państwu nową informację.

 1. Skargi lub zapytania

W celu skorzystania z wszelkich praw, zapytań lub skarg należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Dyrektorem Zarządzającym Spółki. Jeśli to nie rozwiąże Państwa skargi w sposób zadowalający, mają Państwo prawo złożyć skargę do Information Commissioners Office pod numerem 03031231113 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ lub w Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Anglia.